Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfeelingly /ʌn'fi:liŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] nhẫn tâm; [một cách] tàn nhẫn