Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unanimated /'ʌn'ænimeitid/  

  • Tính từ
    không nhộn nhịp, không sôi nổi
    không bị kích động, không bị kích thích
    unanimated by any ambition
    không bị một tham vọng nào kích thích