Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

machine-made /mə'∫i:nmeid/  

  • Tính từ
    làm bằng máy