Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

matter-of-fact /,mætə əv fækt/  

 • Tính từ
  thản nhiên
  she told us the news in a very matter-of-fact way
  cô ta báo tin ấy cho chúng tôi một cách thản nhiên

  * Các từ tương tự:
  matter of fact, matter-of-factness