Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không được trang điểm, không được tô điểm
    không tô vẽ; chân thật