Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thẳng thắn
    he has a reputation of being a forthright critic
    ông ta nổi tiếng là một người phê bình thẳng thắn