Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mundane /mʌn'dein/  

 • Tính từ
  (thường xấu)
  tầm thường, vô vị
  lead a mundane life
  sống một cuộc sống vô vị
  a mundane book
  một cuốn sách tầm thường