Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

matter of fact /'mætərəv'kækt/  

  • Tính từ
    thực tế; tầm thường

    * Các từ tương tự:
    matter-of-fact, matter-of-factness