Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

matter-of-factness /'mætərəv'fæktnis/  

  • Danh từ
    tính thực tế; tính tầm thường