Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không say rượu
  I've never seen him sober
  tôi chưa bao giờ thấy ông ta không say rượu
  đúng mực, chín chắn; nghiêm túc
  một chàng trai làm việc cật lực và chín chắn
  a sober analysis of the facts
  một sự phân tích nghiêm túc các sự kiện
  nhã, không lòe loẹt (màu sắc)
  in sober truth
  thực ra
  sober as a judge
  tỉnh táo; không say
  đứng đắn; trang nghiêm
  Động từ
  [làm cho] trở nên đúng mực;[làm cho] trở nên chín chắn
  tin dữ ấy đã có tác động làm cho mọi người chúng ta trở nên chín chắn
  sober somebody down
  làm cho ai trở nên điềm đạm đứng đắn hơn (nhất là sau một thời gian phóng túng)
  hãy đứng đắn một chút, tôi có tin quan trọng cho anh đấy
  sober [somebody] up
  [làm cho ai] tỉnh rượu
  hãy đặt ông ta vào giường cho đến khi ông ta tỉnh rượu

  * Các từ tương tự:
  sober-minded, sober-mindedness, sober-sides, sober-suited, soberly, soberness, sobersided