Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unperturbed /'ʌnpə'tə:bd/  

  • Tính từ
    không đảo lộn, không xáo trộn
    không xôn xao, không xao xuyến, không lo sợ
    không bị nhiễu loạn