Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clear-headed /,kliə'hedid/  

  • Tính từ
    hiểu rõ; sáng tỏ

    * Các từ tương tự:
    clear-headedly, clear-headedness