Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clear-headedness /,kliə'hedidnis/  

  • Danh từ
    sự hiểu rõ; sự sáng tỏ