Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bình lặng; thanh bình; thanh thản; bình thản
  a serene smile
  nụ cười thanh thản
  a serene summer night
  một đêm hè bình lặng

  * Các từ tương tự:
  serenely