Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pacific /pə'sifik/  

  • Tính từ
    thái bình; hòa bình; yêu hòa bình

    * Các từ tương tự:
    pacifically, pacificate, pacification, pacificator, pacificatory, pacificism, pacificist