Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pacificatory /pə'sifikətəri/  

  • Tính từ
    bình định
    làm yên, làm nguôi
    hoà giải, đem lại hoà bình