Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pacificism /pə'sifisizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa hoà bình