Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pacification /pæsifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự bình định, sự dẹp yên
    the pacification of the rebel states
    sự dẹp yên các nước phản nghịch