Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    hoà giải; điều hoà; giảng hoà
    an ủi; xoa dịu; làm dịu
    bình định; dẹp yên