Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pacifically /pə'sifikli/  

  • Phó từ
    [một cách] hòa bình