Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pacificator /pə'sifikeitə/  

  • Danh từ
    người bình định; người dẹp yên
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người hoà giải

    * Các từ tương tự:
    pacificatory