Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pacificist /pə'sifisist/  

  • Danh từ
    người theo chủ nghĩa hoà bình