Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hòa bình, thái bình
  peaceful co-existence
  sự chung sống hòa bình
  peaceful uses of atomic energy
  sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình
  yêu hòa bình
  peaceful nations
  những quốc gia yêu hòa bình
  yên tĩnh, yên lặng

  * Các từ tương tự:
  peacefully, peacefulness