Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tạo không khí nghỉ ngơi thoải mái; yên tĩnh
  a restful Sunday afternoon
  một buổi chiều chủ nhật yên tĩnh

  * Các từ tương tự:
  restfully, restfulness