Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (xấu)
    làm bải hoải (khí hậu)