Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dây hàm thiếc (ngựa)
  (từ Mỹ)(như kerb)
  xem kerb
  curb [on something]
  sự kiềm chế, sự nén lại
  a curb on one's anger
  sự kiềm chế cơn giận, sự nén giận
  sự kiềm chế chi tiêu của chính phủ
  Động từ
  kiềm chế, nén lại
  curb one's anger
  nén giận
  curb spending
  kiềm chế chi tiêu
  điều khiển (ngựa) bằng dây hàm thiếc

  * Các từ tương tự:
  curb-bit, curb-chain, curbless, curbstone