Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subdue /səb'dju:/  /səb'du:/

 • Động từ
  khuất phục, chế ngự
  subdue the rebels
  chinh phục bọn phiến loạn
  she tried to subdue her anger
  chị ta cố chế ngự bớt cơn giận

  * Các từ tương tự:
  subdued, subduedly, subduedness