Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

master /'mɑ:stə[r]/