Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (cách viết khác backward)
  về phía sau
  he looked backwards over his shoulder
  nó ngoái lại nhìn ra phía sau
  ngược, lùi
  the word “star” is "rats" backwards
  từ "star" là dạng ngược của từ “rats”
  thụt lùi
  thay vì tiến lên, công việc tôi hiện nay có vẻ như đang thụt lùi
  backward[s] and foreward[s]
  xuôi ngược ; tới lui
  bend (lean) over backwards [to do something]
  nỗ lực, ra sức (làm gì)
  know something backwards
  xem know