Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  về phía sau
  a backward glance
  cái liếc nhìn về phía sau
  chậm phát triển; lạc hậu
  a backward country
  một nước lạc hậu
  a backward child
  đứa trẻ chậm phát triển
  (vị ngữ) (+in) ngần ngại; rụt rè
  John rất thông minh nhưng hơi rụt rè khi phát biểu ý kiến của mình

  * Các từ tương tự:
  Backward bending supply curve of labour, backward equation, Backward intergration, Backward linkage, backward pointer, backward search, backward signal, backward signaling, backward substitution