Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tín hiệu nghịch hướng [NB]

    * Các từ tương tự:
    backward signaling