Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) báo hiệu đằng sau