Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Liên kết thượng nguồn.
    Mối liên hệ giữa một nghành hay một hãng với những nhà cung cấp đầu vào của họ