Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwilling /ʌn'wiliŋ/  

 • Tính từ
  không vui lòng, miễn cưỡng, bất đắc dĩ
  unwilling volunteers
  quân tình nguyện bất đắc dĩ
  his unwilling participation to the scheme
  sự tham gia miễn cưỡng của nó vào kế hoạch

  * Các từ tương tự:
  unwillingly, unwillingness