Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    reticent about / on something
    không dễ bộc lộ ý nghĩ hoặc tình cảm; kín đáo; trầm lặng; ít nói

    * Các từ tương tự:
    reticently