Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tight-lipped /,tait'lipt/  

  • Tính từ
    mím môi (để ghìm sự xúc động…)