Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dè dặt, kín đáo (tính tình, người)

    * Các từ tương tự:
    reservedly, reservedness