Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unresponsive /' nris'p nsiv/  

  • Tính từ
    không nhạy (máy móc)
    khó động lòng, l nh đạm

    * Các từ tương tự:
    unresponsively, unresponsiveness