Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reservedness /ri'zɜ:vdnis/  

  • Danh từ
    tính dè dặt, tính kín đáo