Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reservedly /ri'zə:vidli/  

  • phó từ
    kín đáo; dè dặt, giữ gìn