Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như unsociable
    không theo giờ giấc làm việc bình thường (làm ca đêm, trực đêm…)

    * Các từ tương tự:
    unsocially