Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ẩn dật; trốn đời