Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  ẩn dật; hẻo lánh
  lead a sequestered life
  sống một cuộc đời ẩn dật
  a sequestered island far from the mainland
  một hòn đảo hẻo lánh xa đất liền