Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đơn chiếc, hiu quạnh
  a lone wolf
  người thích [sống và làm việc] một mình

  * Các từ tương tự:
  lone hand, loneliness, lonely, lonely hearts, loner, lonesome, lonesomeness