Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) ẩn sĩ

    * Các từ tương tự:
    eremitical