Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eremitical /eri'mitik/  

  • Tính từ
    (thuộc) ẩn sĩ