Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xa lánh mọi người; e thẹn
  Thu had a gentle retiring disposition
  Thu có tính e thẹn dịu dàng

  * Các từ tương tự:
  retiring-room