Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

timorous /'timərəs/  

  • Tính từ
    sợ sệt, nhút nhát

    * Các từ tương tự:
    timorously, timorousness