Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

timorousness /'timərəsnis/  

  • Danh từ
    sự sợ sệt, sự nhút nhát