Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-effacing /,selfi'feisiŋ/  

  • Tính từ
    khiêm tốn